Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 24.10.2018 12:53
Parandaja: Harry Kuivkaev (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Kirjavea parandus.
Vaata eelmist versiooni
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.10.2018
Avaldamise lõpp: 25.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinna linn, Harju maakond, 10916) poolt esitatud Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 18.09.2018 numbriga 12-2/18/15279) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Klooga alevikus Kloogaranna-, Kersalu- ja Tuulna külas asuvatele katastriüksustele Keila metskond 47 (katastritunnus 29501:007:0214), Keila metskond 146 (katastritunnus 29501:009:0487), Keila metskond 46 (katastritunnus 29501:007:0213), Keila metskond 45 (katastritunnus 29501:007:0212), Keila metskond 44 (katastritunnus 29501:007:0211) ja Keila metskond 346 (katastritunnus 29501:001:0532), nende kinnistute riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 219,70 ha. Geoloogiline uuring tehakse Klooga uuringuruumis esineva materjali (liiv) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 110 puurauku. Uurimissügavus on kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: analüüsitakse setete lõimist ja filtratsiooni. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1372459