Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 03.10.2018
Avaldamise lõpp: 04.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et DER Group OÜ (registrikood: 14047241) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 27-20, 80022) esitatud Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.08.2018 numbriga 12-2/18/13061) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Vana-Peiaru (katastritunnus 78201:001:0263). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 17,49 ha. Geoloogiline uuring tehakse Vangu III uuringuruumis esineva materjali (ehitusliiv ja täiteliiv; ehituskruus ja täitekruus) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: topograafiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmised, materjali terastikulise koosise, filtratsioonimooduli ja kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määrangud. Uuringu teostaja on OÜ INSENERIBÜROO Steiger (registrikood 11206439; aadress Männiku tee 104, Tallinna linn, Harju maakond, 11216). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1356944