Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.11.2018
Avaldamise lõpp: 28.11.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13, 74201) taotleb Geoloogilise uuringu luba Harju maakonnas kahel Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul, millede valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet. Läänepoolne lahustükk asub Maardu linnas kinnistul Kiltri tee 14 (katastritunnus 44603:002:0195, tootmismaa 80% ja ärimaa 20%) ja idapoolne lahustükk asub Jõelähtme vallas Võerdla külas kinnistul Kiltri tee 16 (katastritunnus 24501:001:0750, maatulundusmaa 100%).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,24 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku. Uurimissügavuseks on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on lubjakivi, mida kavandatakse kasutada üld- ja teedeehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Maardu VII uuringuruum.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1393273