Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.02.2018
Avaldamise lõpp: 15.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinna linn, Harju maakond, 10916) esitatud Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 29.01.2018 numbriga 12-2/18/1416) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas Muusika külas riigile kuuluvale katastriüksusele Kernu metskond 5 (katastritunnus 29701:005:0190), mille omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 43,07 ha. Geoloogiline uuring tehakse Muusika uuringuruumis esineva materjali (liiv ja kruus) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 21 puurauku ja kuni 21 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 7 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: analüüsitakse setete lõimist, filtratsiooni, kruusaterade kivimilist koostist. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinna linn, Harju maakond, 10916).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS TREV-2 Grupp, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1256101