Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.02.2018
Avaldamise lõpp: 20.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS A&P Mets (registrikood: 10321314) (aadress Näituse 25, Tartu linn, Tartu maakond, 50409) esitatud Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.02.2018 numbriga 12-2/18/1862) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas Kibuna külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Kadaka maaüksus (katastritunnus 29701:001:0447) ja reformimata riigimaal. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 6,97 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 28 puurauku ja kuni 28 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 6 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: Topogeodeetiline mõõdistamine, proovid materjali terastikulise koosise määramiseks, veetaseme mõõtmine uuringupunktides. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu, Tartu maakond, 50303).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS A&P Mets, kehtetud ärinimed: OÜ A&P Mets.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1257237