Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 03.05.2018
Avaldamise lõpp: 04.05.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et LIIVAKIVI OÜ (registrikood: 14443008) (aadress Keemia tn 4, Tallinn, Harju maakond, 10616) esitatud Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.04.2018 numbriga 12-2/18/5752) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Anija vallas asuvale katastriüksusele Kolga metskond 81 (katastritunnus 14001:003:0234), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 19,04 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 12 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 12 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ja täiteliiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboritööd ja topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood 11560452, aadress Pärnu mnt 232, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11314). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1287411