Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.06.2018
Avaldamise lõpp: 28.06.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Hetkinvest (registrikood: 11168665) (aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Sõõru tn 11, 13516) poolt esitatud Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse. Kaiste III uuringuruum asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kanamardi külas Eesti Vabariigile kuuluval katastriüksusel Varbla metskond 65 (katastritunnus 86302:003:0058). Uuringuruumi teenindusala pindala on 9,56 ha. Kavandatava uuringuga soovitakse hinnata maavarana kasutatava liiva levikut ja kvaliteeti ning hinnata kaevandamise mäenduslike tingimusi. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 5 puurauku ja kuni 16 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 9 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: veetasemete mõõtmine, proovide võtmine terastikulise koostise, füüsikalis-mehaaniliste omaduste, filtratsiooniomaduste määramiseks, topo-geodeetiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivus on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1312049