Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.03.2019
Avaldamise lõpp: 12.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Silikaat (registrikood: 10022296) (aadress Silikaltsiidi tn 8, Tallinna linn, 11216 Harju maakond) poolt esitatud Männiku XVIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.02.2019 kirjana nr 12-2/19/205) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Tallinna linnas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Silikaltsiidi tn 8 (katastritunnus: 78404:405:4820, registriosa: 11684201) ja riigi omandisse kuuluvatele katastriüksustele Silikaltsiidi tn 21 (katastritunnus: 78401:101:4468) ja Silikaltsiidi tn 26 (katastritunnus: 87404:405:5120, registriosa: 20003301), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 44,23 ha. Geoloogiline uuring viiakse läbi uuringuruumis esineva maavara (ehitus ja täiteliiv) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 35 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmised, materjali terastikulise koostise ja filtratsioonimooduli määramine, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437, aadress: Männiku tee 104, Tallinna linn, 11216 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 4 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1437437