Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: 23.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et TAAVI MÕTS (isikukood 38110295728) (aadress aadressi andmeid ei avaldata vastavalt avaliku teabe seadusele § 35 lõike 1 punktile 12) poolt esitatud Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse geoloogilise uuringu teostamiseks Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Tahkuranna külas taotlejale kuuluval Johan-Raisi maaüksusel (katastriüksus 84801:004:0459). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 7,7 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega on kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Uuringupunktides teostatakse veetasemete mõõtmist. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: topogeodeetiline
mõõdistamine, proovid materjali terastikulise koostise, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva tn 41, Tartu 50303). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav paludes seda e-posti aadressilt merike.rosin@keskkonnaamet.ee või info@keskkonnaamet.ee.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaaletile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1610188