Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa andmise või muutmise teade
Avaldamise algus: 27.06.2018
Avaldamise lõpp: 28.06.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.
 
Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Lihula Maaparandus (registrikood: 10057610) (aadress Tallinna mnt 62a, 90303 Lihula) taotluse alusel muudeti Mustu-Nõmme liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaluba nr L.MK.PM-28419 ning pikendati selle kehtivusaega 10 aasta võrra ehk kuni 21.06.2030.

Mustu-Nõmme liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Palatu külas riigile kuuluval kinnistul Mustunõmme (katastritunnus 33402:002:0121), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletava mäeeraldise pindala on 8,20 ha ja selle teenindusmaa pindala on 9,95 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 40 tuh m3, maavara kasutatakse teedeehituses ja betoonisegudes. Kaevandajaks on märgitud aktsiaselts Lihula Maaparandus.

Kaevandamisluba muudeti järgmiselt:

1. Pikendati Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa nr L.MK.PM-28419 kehtivusaega 10 aastat ehk kuni 21.06.2030.
2. Määrati loa punktis 6.1 ehitusliiva aktiivse tarbevaru suuruseks 227,0 tuh m³ ja kaevandatava varu suuruseks 204 tuh m³ (nimetatud kogused on toodud seisuga 31.03.2018).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee. Muudetud kaevandamisluba nr L.MK.PM-28419 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1312214