Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.10.2017
Avaldamise lõpp: 14.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Lonni, Purku küla, Raikküla vald, Rapla maakond, 78401) poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas Laiksaare metskond 3 kinnistul (katastritunnusega 21301:004:0139). Laiksaare metskond 3 kinnistu omanik on Eesti Vabariik, valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletaval alal asub Nepste liivamaardla (registrikaardi nr 0951).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Nepste II liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 7,96 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,85 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 68 tuhat m3, millest kaevandatav on 64 tuhat m3, ehitusliiva aktiivne tarbevaru 82 tuhat m3, millest kaevandatav on 77 tuhat m3 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus on 47 tuhat m3, millest kaevandatav on 44 tuhat m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 14 tuhat m3. Maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4804, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1205179