Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.10.2017
Avaldamise lõpp: 06.10.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Lonni, Purku küla, Raikküla vald, 78401 Rapla maakond) 08.09.2017 esitatud Nepste liivakarjääri kaevandamisloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.09.2017 nr 12-2/17/10506 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Nepste liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas eraomandisse kuuluval kinnistul Kurmi (katastritunnus 21302:001:0010, uus registriosa nr 2115806). Maaomanik on andnud nõusoleku kinnistu kasutamiseks maavara kaevandamise eesmärgil. Taotletav Nepste liivakarjääri mäeeraldis hõlmab Nepste liivamaardla (registrikaardi nr 0951, põhimaavaraks ehitusliiv) ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 9 ja 10 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 11. Taotletava mäeeraldise pindala on 2,19 ha ja selle teenindusmaa pindala on 3,69 ha. Taotletava mäeeraldise piires on järgmised maavarad: ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 73 tuh m³, millest kaevandatav varu on 62 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru on 12 tuh m³, millest kaevandatav varu on 9 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 5 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus ning täitematerjal. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1201180