Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.04.2017
Avaldamise lõpp: 26.04.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48022) esitatud Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Tallinn-Saku liivamaardlas (registrikaardi nr 0109) Männiku IV liivakarjääris ehitusliiva kaevandamiseks. Männiku IV liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas, Saku vallas, Tammemäe külas katastriüksusel Viimsi metskond 10 (katastritunnus 71801:001:1351).

Taotleva mäeeraldise pindala on 16,19 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 22,41 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 3993 tuh m³, millest kaevandatav varu on 3106 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 210 tuh m³. Maavara kasutatakse teedeehituses ja -hoolduses. Taotleva loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress põhja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4804).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni maavara kaevandamise loa andmise ja andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1121948