Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.04.2017
Avaldamise lõpp: 28.04.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) esitas Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr JÕGM-023 kehtivusaja pikendamise taotluse.

Jaska liivakarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Saare vallas Tarakvere külas riigimaal katastriüksusel Jaska karjäär (katastritunnus 71301:001:0269) Jaska liivamaardlas (registrikaart nr 0334). Jaska liivakarjääri mäeeraldise pindala on 11,97 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,03 ha. Seisuga 31.12.2016 oli mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne tarbevaru 125,917 tuh m³, millest kaevandatav 67,917 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 23 tuh m³. Maavara kasutusalaks on teedeehitus, teede remont ja libeduse tõrje. Taotletava loa kehtivusaeg on 19.10.2028

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva, tel 776 2419, e-post louna@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS TREV-2 Grupp, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1124260