Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.01.2018
Avaldamise lõpp: 19.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Lihula Maaparandus (registrikood: 10057610) (aadress Tallinna mnt 62, 90303 Lihula) 31.07.2017 esitatud Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa nr L.MK.PM-28419 muutmise taotlus (korrigeeritud taotlus registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.10.2017 nr 12-1/17/11081-5 all) on menetlusse võetud. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra ehk kuni 21.06.2030.

Mustu-Nõmme liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Palatu külas riigile kuuluval kinnistul Mustunõmme (katastritunnus 33402:002:0121), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletava mäeeraldise pindala on 8,20 ha ja selle teenindusmaa pindala on 9,95 ha. Seisuga 01.01.2018 on Mustu-Nõmme liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru järgmine: plokis 1 on ehitusliiva aktiivne tarbevaru 227,0 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 40 tuh m³, maavara kasutatakse teedeehituses ning betoonisegudes. Kaevandajaks on märgitud aktsiaselts Lihula Maaparandus.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
aktsiaselts Lihula Maaparandus, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Lihula Maaparandus.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1246302