Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 31.01.2018
Avaldamise lõpp: 01.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Ikaros Grupp (registrikood: 10477542) (aadress Ülikooli 12, Tartu, 51003 Tartumaa) maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva linnas riigile kuuluvale katastriüksusele Narva metskond 102 (katastritunnus 51106:001:0187). Taotletaval alal asub Narva lubjakivimaardla (registrikaardi nr 0052).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Kadastiku IV lubjakivikarjäär. Mäeeraldise pindala on 21,77 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,34 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus 1 288 tuh m³ ja kaevandatav varu on 1 259 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 45 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on üld- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, tel 5698 0504. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
OÜ Ikaros Grupp, kehtetud ärinimed: Osaühing Ikaros Grupp.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1250849