Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.01.2018
Avaldamise lõpp: 10.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Sisek (registrikood: 12814305) (aadress Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Piira küla, Vaguri) esitatud Altpere liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Altja-Rutja liivamaardlas (registrikaardi nr 0368) Altpere liivakarjääris ehitusliiva kaevandamiseks. Altpere liivakarjääri mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Pajuveski külas riigile kuuluval Altpere karjäär (katastritunnus 88703:002:2030) kinnistul. Taotletava mäeeraldise pindala on 2,71 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on samuti 2,71 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 50 tuh m³ ja kaevandatav varu on 49 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 5 tuh m³. Maavara kasutatakse teede- ja tsiviilehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on 10 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva linn, tel 5621 5670 , e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise ja andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1243045