Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.10.2018
Avaldamise lõpp: 16.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing KIIU SOON (registrikood: 14273374) (aadress Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Vana-Narva mnt 3, 74604) poolt esitatud maavara kaevandamise loa nr HARM-067 muutmise ja pikendamise taotlus on menetlusse võetud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 24.09.2018 numbriga 12-2/18/15582).

Osaühing KIIU SOON taotleb Kuusalu maardla Kuusalu II liivakarjääri mäeeraldise laiendamist ja kaevandamise loa HARM-067 pikendamist 15 aasta võrra.

Kuusalu II liivakarjäär asub Harju maakonnas Kuusalu vallas riigile kuuluvatel katastriüksustel Kuusalu liivakarjäär 2 (katastritunnus 35203:004:0065) ja Liivalao (katastritunnus 35203:004:0179), nende kinnistute valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 20,84 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 24,64 ha. Seisuga 30.06.2018 on taotletava mäeeraldise piires ehitusliiva aktiivne tarbevaru 1758 tuh m3, millest kaevandatav on 824 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 60 tuh m3.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1365834