Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.10.2018
Avaldamise lõpp: 16.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et YIT Infra Eesti AS (registrikood: 10114029) (aadress Harju maakond, Tallinna linn, Betooni 28, 11415) poolt esitatud maavara kaevandamise loa nr HARM-116 muutmise ja pikendamise taotlus on menetlusse võetud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.09.2018 numbriga 12-2/18/10691-3).

YIT Infra Eesti AS taotleb Punamäe maardla Punamäe kruusakajrääri mäeeraldise laiendamist ja kaevandamise loa HARM-116 pikendamist 5 aasta võrra.

Punamäe kruusakarjäär asub Harju maakonnas Kose vallas riigile kuuluval katastriüksusel Punamäe karjäär (katastritunnus 36301:001:0333), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise pindala on 9,70 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 12,69 ha. Seisuga 30.06.2018 on taotletava mäeeraldise piires ehituskruusa aktiivne tarbevaru 299,395 tuh m3, millest kaevandatav on 262 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 66 tuh m3.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1366007