Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.10.2018
Avaldamise lõpp: 09.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et PM KAUBANDUSGRUPP osaühing (registrikood: 10210359) (aadress Männi tn 10, Valga linn, Valga vald, 68208 Valga maakond) esitas Ruusamäe II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Ruusamäe II liivakarjäär asub Tartu maakonnas Elva vallas Rebaste külas eramaal katastriüksusel Liivamäe (registriosa nr 1992640, katastritunnus 60801:001:0323). Ruusamäe II liivakarjääri mäeeraldis hõlmab Helmi-Aakre liivamaardla (registrikaardi nr 0518, põhimaavaraks ehitusliiv) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 9 plokki.

Ruusamäe II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 7,81 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,81 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 01.09.2018 Ruusamäe II liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 539 tuh m³ ja kaevandatav varu on 457 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 36 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile tel 776 2419, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1359891