Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.11.2018
Avaldamise lõpp: 09.11.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla, Järvekalda tee 1) 21.08.2018 esitatud Kauoja liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Lodja külas osa riigile kuuluv katastriüksust Lodja metskond 6 kinnistul (KÜ 71102:001:0382, riigivara valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus). Taotletav Kauoja liivakarjääri mäeeraldis hõlmab täielikult Kauoja liivamaardla (registrikaart nr 0957) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1. plokki ja täiteliiva aktiivse tarbevaru 2. plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 20,75 ha ja selle teenindusmaa pindala 35,10 ha. Taotletava mäeeraldise piires on järgmised maavarad: ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 239 tuh m³ ja kaevandatav varu 228 tuh m³; täiteliiva aktiivne tarbevaru on 612 tuh m³, millest kaevandatav varu 521 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 60 tuh m³, maavara kasutusaladeks on ehitus- ja täiteliiv. Kaevandajaks on märgitud aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516; aadress Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla, Järvekalda tee 1, 76902). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1383583