Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.03.2018
Avaldamise lõpp: 22.03.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Suuremäe Karjäär OÜ (registrikood: 11407874) (aadress Näituse 21, 50409 Tartu) 26.02.2018 esitatud Vangu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.02.2018 nr 12-2/18/2757 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Vangu liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Kõveri külas riigile kuuluval kinnistul Lodja metskond 1 (katastritunnus 75601:005:0391), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav Vangu liivakarjääri mäeeraldis hõlmab Vangu liivamaardla (registrikaardi nr 0750, põhimaavaraks ehitusliiv) ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 3 ja 4 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokke 5 ja 6. Taotletava mäeeraldise pindala on 23,58 ha ja selle teenindusmaa pindala on 24,43 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 578 tuh m³, millest kaevandatav varu on 555 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru on 190 tuh m³, millest kaevandatav varu on 176 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 50 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1269744