Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.06.2018
Avaldamise lõpp: 30.06.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõe 3,10151 Tallinn) 09.04.2018 esitatud Anelema IV dolokivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 11.04.2018 nr 12-2/18/5455 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Anelema IV dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Anelema külas riigile kuuluval katastriüksusel Paesoo (katastritunnus 18803:002:0149), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav Anelema IV dolokivikarjääri mäeeraldis hõlmab Anelema dolokivimaardla (registrikaardi nr 0047, põhimaavaraks ehitusdolokivi) ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru plokki 17, plokk hõlmatakse osaliselt. Taotletava mäeeraldise pindala on 6,39 ha ja selle teenindusmaa pindala on 9,65 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru on 498 tuh m³, millest kaevandatav varu on 498 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 19 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus ning killustiku tootmine. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee, tel. 680 7438).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1313579