Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.07.2018
Avaldamise lõpp: 19.07.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood: 12249762) (aadress Linnuse tn 6, 44306 Rakvere) 09.09.2015 esitatud Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 10.09.2015 nr PV 10-5/15/20559 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Pitsalu II liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu külas eraomandisse kuuluval kinnistul Kangimaa (katastritunnus 18801:003:0109, uus registriosa nr 787506). Taotletav Pitsalu II liivakarjääri mäeeraldis hõlmab Pitsalu liivamaardla (registrikaardi nr 0920, põhimaavaraks ehitusliiv) ehituskruusa aktiivse tarbevaru plokki 5 ja täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 6. Taotletava mäeeraldise pindala on 9,96 ha ja selle teenindusmaa pindala on 10,88 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 137 tuh m³, millest kaevandatav varu on 133 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru on 250 tuh m³, millest kaevandatav varu on 242 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 25 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1319795