Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.07.2018
Avaldamise lõpp: 07.07.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Matork (registrikood: 10131312) (aadress Eesnurga küla, Viljandi vald, 70301 Viljandi maakond) 05.06.2018 esitatud Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa nr VILM-037 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.06.2018 nr 12-2/18/9611 all) on menetlusse võetud. Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ehk kuni 28.12.2049, lisaks korrigeerida mäeeraldise piire selliselt, et mäeeraldisest jäetakse välja passiivse tarbevaru plokid 7-10 ning hõlmatakse aktiivse tarbevaru plokid 3, 4, 11 ja 12.

Taotletav Pätsi turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Abja-Vanamõisa külas riigile kuuluvatel kinnistutel Pätsi turbaraba (katastritunnus 10501:002:0031) ning Pätsi turbatootmisala (katastritunnus 10501:002:0041), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletav Pätsi turbatootmisala mäeeraldis hõlmab Pätsi turbamaardla (registrikaart nr 0118) hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 3 ja 11 plokki, vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 4 ja 12 plokki ning kehtiva loaga mäeeraldist Pätsi turbatootmisala (loa nr VILM-037), hõlmates 11 ja 12 plokki ning olemasolevat mäeeraldist osaliselt. Taotletava mäeeraldise pindala on 66,03 ha ja selle teenindusmaa pindala on 95,25 ha. Seisuga 01.10.2017 olid mäeeraldise piires järgmised maavarad: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 129 tuh t, millest kaevandatav varu on 129 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 189 tuh t, millest kaevandatav varu on 131 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 5 tuh t, maavara kasutusaladeks on aiandus- ja kütteturvas.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1316212