Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.02.2019
Avaldamise lõpp: 16.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Jarko Auto (registrikood: 10691040) (aadress Kärmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45302) esitas Kõldu liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse.

Taotletav Kõldu liivakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Kõldu külas, hõlmates täielikult eraomandisse kuuluvat kinnistut Metskassi (katastritunnus 19001:001:0194, pindala 17,00 ha) ja osaliselt kinnistut Liivamäe (katastritunnus 19001:001:0493, pindala 18,48 ha), mille sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Kõldu liivakarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 24,66 ha.

Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise täiteliiva aktiivne tarbevaru 1010 tuh m3 ja kaevandatav varu 993 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 63 tuh m3. Maavara plaanitakse kasutada ehitussegude valmistamiseks ja teede- ning tsiviilehituses. Luba taotletakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 56564094
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1427307