Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.03.2019
Avaldamise lõpp: 12.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et RONK OÜ (registrikood: 11005130) (aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, 76902 Harju maakond) poolt esitatud Mõisametsa kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (HARM-140) (edaspidi kaevandamisloa) muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 06.02.2019 kirjana nr 12-2/19/91) on võetud menetlusse.

RONK OÜ taotleb Mõisametsa maardla Mõisametsa kruusakarjääris ehituskruusa ja täiteliiva tarbevaru plokkide koguse ja kvaliteeti muutmist.

Mõisametsa kruusakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Kose vallas riigi omandisse kuuluval katastriüksusel Mõisametsa (katastritunnus: 33801:001:0897, registriosa: 79655950), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Mäeeraldise pindala on 10,25 ha ja selle teenindusmaa pindala 18,83 ha. Taotluse kohaselt on seisuga 30.09.2018 mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 473 tuh m³ ja kaevandatav varu on 432 tuh m³ ning täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 36 tuh m³ ja kaevandatav varu on 26 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 42 tuh m³ ja maavara kasutusaladeks on ehitus ja teedeehitus.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1437186