Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.03.2019
Avaldamise lõpp: 20.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär) esitas Potsepa IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Pärnu linnas Kõima külas riigile kuuluva katastriüksuse Potsepa liivamaardla (katastritunnus 15905:001:0033) loodenurgas.

Taotletava mäeeraldise pindala on 3,44 ha ja selle teenindusmaa pindala on 14,72 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara täiteliiva aktiivne tarbevaru 140 tuh tuh m ³, millest kaevandatav varu on 140 tuh m ³. Maavara kasutusaladeks on üld- ja teedeehitus. Kaevandajaks on märgitud Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848; aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgevamaa). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 435 5621, e-mail info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1440760