Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 04.03.2019
Avaldamise lõpp: 05.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312) taotluse alusel on Keskkonnaamet menetlusse võtnud Piuga kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr HARM-104 (L.MK/317840) kehtivusaja pikendamise taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.11.2018 dokumendina nr 12-2/18/18441 ja täiendatud taotlus 18.02.2019 dokumendina nr 12-2/19/78-3). Kaevandamisluba HARM-104 (L.MK/317840) kehtib kuni 21.10.2019. Kaevandamisloa kehtivusaega soovitakse pikendada 15 aasta võrra.

Piuga kruusakarjäär paikneb Harju maakonnas, Rae vallas, Aruvalla külas, Piuga kruusamaardla (registrikaart nr 0796) Piuga kruusakarjääri katastriüksusel (katastritunnus 65303:003:0661), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Maa-amet. Kinnistu kasutamise sihtotstarve on mäetööstusmaa 100 %

Piuga kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 2,15 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,56 ha. Seisuga 31.12.2018 oli mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivne tarbevaru kogus 35,297 tuh m³. Maavara kasutusalaks on ehitus, teedeehitus ja remont. Loa kehtivusaja pikendamist taotletakse tähtajani 21.10.2034.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1434357