Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 03.04.2019
Avaldamise lõpp: 04.04.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood: 10021374) (aadress Papiniidu tn 5-Büroomaja 1, Pärnu linn, 80010 Pärnu maakond) poolt esitatud Kodasoo turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa (HARM-069) (edaspidi kaevandamisloa) muutmise ja pikendamise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.03.2019 kirjana nr 12-2/19/281) on võetud menetlusse.

Taotletakse Rummu (Kodasoo) maardla Kodasoo turbatootmisala mäeeraldise muutmist ja kaevandamisloa pikendamist 30 aasta võrra. Mäeeraldis asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Rummu külas riigi omandisse kuuluval katastriüksusel Turbatootmisala (katastritunnus: 35201:001:0210, registriosa: 533102).

Taotletava mäeeraldise pindala on 112,71 ha ja selle teenindusmaa pindala 139,92 ha. Taotluse kohaselt on seisuga 30.09.2018 mäeeraldisel hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 155 tuh t ja kaevandatav varu on 150 tuh t, vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 274 tuh t ja kaevandatav varu on 274 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalne aastamäär on 50 tuh t, maavara kasutusaladeks on põllumajandus- ja kütteturvas.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1448188