Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.05.2019
Avaldamise lõpp: 15.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing C.B.A. (registrikood: 10495273) (aadress Tooma tee 27, Saku vald, 75511 Harju maakond) poolt esitatud Männiku V maavara kaevandamise keskkonnaloa (KMIN-111) (edaspidi kaevandamisloa) pikendamise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 10.04.2019 kirjana nr 12-2/19/319) on võetud menetlusse.

Taotletakse Tallinna-Saku liivamaardla Männiku V kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra.

Männiku V mäeeraldis asub Harju maakonnas Saku vallas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Männiku liivakarjäär 5 (katastritunnus: 71801:001:1069, registriosa: 13216002) mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud Maa-amet.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1467288