Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.05.2019
Avaldamise lõpp: 24.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Tambira (registrikood: 11686259) (aadress Lindamäe, Pärnu linna, 88310 Pärnu maakond) poolt esitatud Nepste IV maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisloa) taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.05.2019 kirjana nr 12-2/19/342) on võetud menetlusse.

Taotletav mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Rooste (katastritunnus: 21302:001:0016, registriosa: 2326806). Taotletav mäeeraldis hõlmab Nepste liivamaardla (registrikaardi nr 0951) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 12 plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 10,98 ha ja selle teenindusmaa pindala 10,98 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on seisuga 20.04.2019 mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 244 tuh m³ ja kaevandatav varu on 230 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 16 tuh m³, maavara kasutusaladeks on ehitusliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1472810