Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.06.2019
Avaldamise lõpp: 15.06.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär) esitas Sohlu kruusakarjääri kaevandamise loa taotluse.

Sohlu kruus akarjäär paikneb Pärnu maakonnas, Põhja Pärnumaa vallas, Kõnnu küla territooriumil, hõlmates osa riigiomandisse kuuluvast kinnistust Vändra metskond 48 (katastritunnus 63801:001:0068), mille sihtotstarve on maatulundusmaa, valitsejaks
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Sama kinnistu ümbritseb ka taotletavat karjääri valdavas osas, vaid edelasse jääb kinnistu nimega Reinu (katastritunnus 27601:003.

Taotletava mäeeraldise pindala on 21,37 ha ja selle teenindusmaa pindala on 24,07 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara ehituskruusa aktiivne tarbevaru 415 tuh m3, millest kaevandatav varu on 404 tuh m3 ning ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 74 tuh m3, millest kaevandatav varu on 70 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on ehitussegude valmistamiseks ja teede- ning tsiviilehituses kasutamiseks. Kaevandajaks on märgitud Osaühing Eesti Killustik (registrikood 10126848 ; aadress Rõstla paekivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, 48022 Jõgevamaa ). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 10 aastat.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1483839