Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 03.06.2019
Avaldamise lõpp: 04.06.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5a/1) esitas Elbu VI turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotluse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Pärnu maakonnas Tori vallas Lavassaare turbamaardlas (registrikaart nr 0197). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Halinga metskond 39 (katastritunnus 73001:001:0818, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Taotletav mäeeraldis hõlmab osaliselt Lavassaare turbamaardla (registrikaart nr 0197) vähelagunenud turba aktiivse tarbevaru 94 plokki ning hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 95 plokki.

Taotletava mäeeraldise pindala on 498,03 ha ja selle teenindusmaa pindala 498,03 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 1 874 tuh t, millest kaevandatav varu on 1 874 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja kütteturvas. Kaevandajaks on märgitud AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049; aadress Papiniidu tn 5a/1 Pärnu, Pärnumaa 80010). Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1477395