Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 23.07.2019
Avaldamise lõpp: 24.07.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Level (registrikood: 10216072) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk tn 69, 93815) 17.01.2019 esitatud) esitatud Tikka kruusakarjääri maavara kaevandamisloa pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Tikka kruusakarjääri mäeeraldis asub Saaremaal Saaremaa vallas Selja küla territooriumil. Mäeeraldis paikneb Tikka kruusamaardlas (registrikaart nr 0798) jäädes eraomandisse kuuluvale kinnistule Tikka Koikla (katastritunnus 40302:0 03:0172). Tikka kruusakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,39 ha, sh mäeeraldise pindala 8,62 ha.

Taotluse kohaselt soovitake pikendada luba 15 aasta võrra.

Maavara kaevandamise loa pikendamise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa pikendamise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa pikendamise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1499646