Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.08.2019
Avaldamise lõpp: 15.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Inest Invest (registrikood: 10650644) (aadress Tartu maakond, Kastre vald, Aardla küla, 62104) poolt esitatud Aardla liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.
Aardla liivakarjääri mäeeraldis asub Tartu maakonnas, Kastre vallas, Aardla külas valdavalt Lingi (katastriüksuse tunnus nr 18501:001:0562) maaüksusel. Teenindusmaa põhjaosa jääb vähesel määral ka Treiali maaüksuse lõunaserva (katastriüksuse tunnus nr 18501:001:0461). Katastriüksus kuulub eraomandisse. Taotletav mäeeraldis paikneb Aardla liivamaardlas (registrikaart nr 0964). Taotletav mäeeraldis hõlmab maardla aktiivse tarbevaru 1 plokki.

Aardla liivakarjääri mäeeraldise pindala on 14,31 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,14 ha. Seisuga 01.10.2018 on mäeeraldisega seotud täiteliiva aktiivne tarbevaru 588 tuh. m3 , sellest kaevandatav varu 527 tuh. m3
Aasta keskmiseks kaevandamismahuks on 36 tuh. m3.
Maavarade kasutusalaks on ehitus ja teede ehitus. Luba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 680 7438, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306, Jõgeva. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1508563