Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 14.08.2019
Avaldamise lõpp: 15.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312) esitatud Raudi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus on võetud menetlusse.

Taotletav Raudi liivakarjäär asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe külas Raudi liivamaardlas (registrikaart nr 0707) riigile kuuluval katastriüksusel Kruusamäe (katastritunnus 22901:003:0130), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Raudi liivakarjääri mäeeraldise pindala on 12,55 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 14,79 ha. Seisuga 31.12.2018 oli mäeeraldisega seotud ehitusliiva kaevandatav varu 932 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 63 tuh m³. Maavara kavandatav kasutusvaldkond on üldehitus ning teede ehitus ja remont. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn 11216. 

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1508566