Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.08.2019
Avaldamise lõpp: 27.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et TENNO HEINLA (isikukood 36811130293) (aadress Haraka tn 2, Kohila alev, 79801, Kohila vald, Raplamaa) poolt esitatud kaevandamisloa taotlus võeti menetlusse.

Risu-Suurküla kruusakarjääri maavara kaevandamise luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Risu-Suurküla külas Risu-Suurküla kruusamaardlas (registrikaardi nr 0972) eraomandis olevatel katastriüksustel Karuka (katastritunnus 50301:001:0059) ja Karuka-Ristikivi (katastritunnus 50301:001:0060).

Taotletava Risu-Suurküla kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 13,94 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,94 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehituskruus ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teede ehitus ja remont ning ehitus. Mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru koguseks on 207 tuh m3 ja kaevandatava varu koguseks on 202 tuh m3. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 14 tuh m3. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1512095