Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.08.2019
Avaldamise lõpp: 30.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Padise Grupp OÜ (registrikood: 10378604) (aadress Harju maakond, Lääne-Harju vald, Padise küla, Kloostri, 76001) Määra lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa number HARM-037 pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Määra lubjakivikarjääri maavara kaevandamise luba number HARM-037 kehtib kuni 03.04.2020. Loa kehtivusperioodil ei ole kogu varu ammendatud, mille tõttu soovib Padise Grupp OÜ kaevandamise luba pikendada 10 aasta võrra.

Määra lubjakivikarjäär paikneb Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Padise külas Lääne-Harju vallale kuuluval Paemurru kinnistul (katastritunnus 56202:001:0740).

Määra lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 0,65 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 1,04 ha. Seisuga 31.03.2019 on mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru kogus 6,314 tuh m³. Maavara kasutusalaks on Restaureerimine- ja ehitustööd. Kaevandajaks on Padise Grupp OÜ. Viimane markšeidermõõdistus viidi Määra lubjakivikarjääri mäeeraldisel läbi 21.01.2019.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1513606