Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 08.08.2019 12:22
Parandaja: Lilli Tamm (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Vale telefoninumber.
Vaata eelmist versiooni
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.08.2019
Avaldamise lõpp: 09.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood: 10021374) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5-Büroomaja 1, 80010) esitas Hiiesoo turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr (IVIM-006) L.MK.IV-55900 muutmise taotluse.

Aktsiaselts Tootsi Turvas taotleb Hiiesoo turbatootmisala kaevandamisloa pikendamist 30 aasta võra ning mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiride korrigeerimist.

Hiiesoo turbatootmisala asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Aidu-Liiva külas Puhatu maardlas (registrikaardi number 0198) kahel samanimelisel riigile kuuluval kinnistul Hiiesoo turbaväli (katastritunnused 44901:002:0721 ja 44901:002:0723). Mõlema kinnistu riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Taotletava Hiiesoo turbatootmisala mäeeraldise pindala on 126,41 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 358,71 ha. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on seisuga 01.01.2019 Hiiesoo turbatootmisala mäeeraldise vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 224 tuh t, millest kaevandatav on 224 tuh t, ning hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 156 tuh t, millest kaevandatav on 78 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 30 tuh t. Maavara kasutatakse aiandus- ja kütteturbana. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 674 4803, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn 11216. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1505701