Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.08.2019
Avaldamise lõpp: 09.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Rõstla küla, Rõstla paekivikarjäär, 48022) esitas Pannjärve II liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr KMIN-072 muutmise taotluse.

Taotlusega soovib Osaühing Eesti Killustik geoloogilise uuringu tulemusel moodustatud ja Maa-ameti peadirektori 26.04.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/772 kinnitatud plokid hõlmata Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldisega ning pikendada kaevandamisluba nr KMIN-072 5 aasta võrra ehk kuni 27.03.2030.

Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldis paikneb Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Vasavere külas Pannjärve liivamaardla (registrikaart nr 210) põhjaosas riigile kuuluvatel kinnistutel Põhja-Pannjärve liivakarjäär (katastritunnus 22901:001:0139) ja Uus-Pannjärve liivakajäär (katastritunnus 22901:001:0142). Kinnistute Põhja-Pannjärve liivakarjäär ja Uus-Pannjärve liivakarjäär riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet.

Pannjärve II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 6,13 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 7,00 ha. Taotluse kohaselt on seisuga 31.03.2019 mäeeraldise täiteliiva aktiivne tarbevaru 835,0 tuh m³ ja kaevandatav varu on 397,0 tuh m³ ning ehitusliiva aktiivne tarbevaru 409,17 tuh m³ ja kaevandatav varu on 230,17 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 80 tuh m³. Maavara planeeritakse kasutada betooni valmistamiseks ning ehitus- ja täitetöödeks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 674 4803, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn 11216. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1505702