Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.01.2020
Avaldamise lõpp: 17.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533) esitatud Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Enefit Kavandused taotleb Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa alusel määratud kaevandamise maksimaalse aastamäära suurendamist 6 miljoni tonni võrra.

Samuti taotleb Enefit kaevandused AS Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamise keskkonnaloaga lubatud logistilise lahenduse muutmist selliselt, et planeeritud Aidu karjääri tööstusterritooriumi asemel oleks võimalik mäemassi rikastada Ojamaa kaevanduse tööstuskompleksis.

Uus-Kiviõli kaevanduse mäeeraldis, pindalaga 4130,54 ha ja teenindusmaa pindalaga 169,80 ha, asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas. Kaevandajaks on Enefit Kaevandused AS. Seisuga 30.06.2019 on mäeeraldisega seotud põlevkivi kaevandatav varu ca 138,48 miljonit tonni. Taotletav maksimaalne kaevandamise aastamäär on 10 miljonit tonni.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1569814