Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.04.2020
Avaldamise lõpp: 30.04.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood: 10111516) (aadress Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla, Järvekalda tee 1, 76902) poolt esitatud maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlus võeti menetlusse.

Sutlema II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmist taotletakse Rapla maakonnas Kohila vallas Lümandu külas Sutlema lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0832) eraomandis oleval katastriüksusel Kruusamäe (katastritunnus 31701:001:0366).

Aktsiaseltsile KIIRKANDUR on antud Sutlema II lubjakivikarjääri kaevandamisluba nr Rapm-062, mille kehtivusaeg on kuni 01.12.2021. Tuginedes maapõueseaduse § 67 lõikele 1 soovitakse 24.03.2020 taotlusega Sutlema II lubjakivikarjääri kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 15 aasta võrra, kuna mäeeraldise piires on kaevandatav maavara ammendamata ning kaevandatud maa on korrastamata.

Olemasoleva Sutlema II lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 5,28 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,08 ha. Kaevandatav maavara on seisuga 31.03.2018 ehituslubjakivi (aktiivne tarbevaru 343,675 tuh m3 ja kaevandatav varu 343,675 tuh m3) ja täitekruus (aktiivne tarbevaru 78,796 tuh m3 ja kaevandatav varu 78,796 tuh m3) ning maavara kasutusvaldkond on ehituskillustik. Kaevandamise keskmine aastamäär kaevandamisloal on 133 tuh m3. Kaevandamisluba kehtib kuni 01.12.2021 ning selle kehtivusaega soovitakse pikendada 15 aasta võrra.

Keskkonnaloa muutmise algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1602935