Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.10.2017
Avaldamise lõpp: 27.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud osaühing Eesti Höövelliist (registrikood: 10106065) (aadress Ruusi tee 12, 12a, 12b, 12c, 19, Kaarhalli, Päraküla küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond) 29.09.2017 esitatud keskkonnakompleksloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnakompleksluba tulenevalt tööstusheite seaduse (edaspidi THS) § 19 lg 2 p 9 ja lg 3 ning Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määruse nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba 1“ § 12 p 1, mis sätestab kompleksloa kohustuse ainete, esemete või toodete pinnatöötlusele orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või impregneerimine orgaaniliste ainete kuluga üle 50 tonni aastas või üle 150 kilogrammi tunnis.

Ettevõte tegutseb alates 1993. aastast. Ettevõtte põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Ettevõttel on olemas kehtivad välisõhu saasteluba nr L.ÕV/325284 kehtivusega tähtajatu ja 03.02.2015 jäätmeluba nr L.JÄ/325844 kehtivusega kuni 02.02.2020. Ettevõte taotleb keskkonnakompleksluba seoses tootmismahu suurendamisega. Keskkonnakompleksloa taotluse järgi on ettevõttes ülesseatud tootmisvõimsus orgaaniliste lahustite, sh valmististe koostises olevate lahustite, kulu kuni 213,288 t/a. Ettevõte töötab 364 päeva aastas, 24 tundi ööpäevas. Ettevõttes töötab umbes 200 töölist.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaametis aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi dokumendiregistris aadressil: https://kotkas.envir.ee, kus taotlus on registreeritud 29.09.2017 numbriga DM-100348-4.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil maigi.paaren@keskkonnaamet.ee, telefonil 5696 0365 või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, Harju maakond.
 
Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
on menetlusse võtnud osaühing Eesti Höövelliist, kehtetud ärinimed: osaühing Eesti Höövelliist.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1211037