Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 22.06.2017
Avaldamise lõpp: 23.06.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) § 83 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Incap Electronics Estonia Osaühing (registrikood: 10637036) (aadress Tehnika 9, 93815 Kuressaare) taotluse alusel väljastas Keskkonnaamet ettevõttele uue õhusaasteloa nr L.ÕV/328808. Õhusaasteluba on Incap Electronics Estonia Osaühingule väljastatud Saare maakonnas Kuressaares aadressil Tehnika 9 asuval kinnistul (katastritunnus 34901:003:0246) paiknevast käitisest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteluba on väljastatud tähtajatult.
Käitaja põhitegevusalaks on mõõte-, katse ja navigatsiooniseadmete tootmine (EMTAK kood 26511). Käitises on 7 heiteallikat, milleks on lainejootmisliini ventilatsioon (taotlusel V1), selektiijootmisliini ventilatsioon (V2), pesuruumi ventilatsioon (V3), üldventilatsioon (V4), lakiliini ventilatsioon (V5), eritööde (lakkimine ja vaigutamine) ruumi ventilatsioon (V6) ja UV-liini ventilatsioon (V7). Käitises kasutatakse pindade puhastamiseks aastas kokku kuni 2,183 tonni erinevaid kemikaale, millest välisõhku eraldub kuni 1,58 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid (sh 2-propanooli 0,444 tonni ja etanooli 0,762 tonni). Vajadusel trükkplaadid lakitakse ja/või vaigutatakse. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid väljutatakse välisõhku ka tinaraamide ja trükkplaatide pesemisel. Trükkplaatide pesu, lakkimise ja vaigutamise käigus väljutatakse välisõhku kokku kuni 0,32 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas.
Käitise tootmisterritoorium asub 100% tootmismaal. Tootmisterritooriumi ümbritsevad äri- ja tootmismaad, põhja-kirdesuunal elamumaad. Lähim elamu paikneb käitise saasteallikatest 64 m kaugusel. Käitise mõjupiirkonnas (500 m raadiuses) asuvad järgmiste ettevõtete käitised: Aktsiaselts Level (õhusaasteluba nr L.ÕV/321879), TEPCOMP OÜ (L.ÕV/327446), Osaühing Sporrong Eesti (L.ÕV/326026), AS Saaremaa Piimatööstus (L.ÕV/324181), Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ (L.ÕV/320959) ja Nordecon AS (L.ÕV/320680). Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodus- ega üksikobjekte.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819, Kuressaare, tel 452 7777, e-post laane@keskkonnaamet.ee) .

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Ärinimed
Incap Electronics Estonia Osaühing, kehtetud ärinimed: OÜ PALESTEL.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1154385