Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.06.2017
Avaldamise lõpp: 13.06.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõe 3, 10151 Tallinn) 24.04.2017 esitatud Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.04.2017 nr 12-2/17/5497 all) on menetlusse võetud.
Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Pärnu maakonnas Halinga vallas Pööravere külas riigile kuuluval kinnistul Halinga metskond 14 (katastritunnus 18802:003:0262), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 61,16 ha. Uurimistöö eesmärgiks on maavara (liiv, kruus) otsing Pööravere uuringuruumis, samuti geoloogiliste ja mäenduslike tingimuste väljaselgitamine. Uurimistöö käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 10 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 5 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine; hüdrogeoloogilised katsetööd: veetasemete mõõtmine. Uurimistöö teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1149740