Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.08.2017
Avaldamise lõpp: 22.08.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) esitatud Jägala uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 10.08.2017 numbriga 12-1/17/9312) on menetlusse võetud.

Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas riigile kuuluvale katastriüksusele Anija metskond 19 (katastritunnus 24505:002:0115). Taotletav uuringuruum koosneb kahest lahustükist, uuringuruumi teenindusala kogupindala on 135,71 ha. Uurimistöö eesmärk on välja selgitada maavara (lubjakivi) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused. Uurimissügavus on kuni 20 m. Muud sihtotstarbelised tööd on laboratoorsed analüüsid, topograafiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd. Uurimistöö teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 11402434, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4804, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS TREV-2 Grupp, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1181616