Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.02.2018
Avaldamise lõpp: 07.02.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond) 17.01.2018 esitatud Nepste IV uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 17.01.2018 nr 12-2/18/880 all) on menetlusse võetud.
Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas riigile kuuluval kinnistul Laiksaare metskond 2 (katastritunnus 21302:001:0094), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 153,57 ha. Uurimistöö eesmärk on leida võimalikku ehitus- ja täiteliivale vastava kvaliteediga maavara. Uurimistöö käigus planeeritakse rajada kuni 50 uuringukaeveõõnt ja kuni 50 puurauku sügavusega kuni 15 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topograafilised tööd, veetasemete mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd. Uurimistöö teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1253226