AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
 13.01.2010Pärimisteated

Tallinna notar Liivi Laos'e menetluses on 19.10.2009. a surnud VELLO SILLAM'i, sünniaeg 13.08.1926. a, isikukood 32608130233, pärimisasi.
Isikutel, kelle valduses on Vello Sillam'i testament või andmeid tema testamendi asukoha kohta, palutakse testament või andmed testamendi asukoha kohta viivitamatult notarile esitada.
Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav tähtpäev on 15.03.2010. a.
Pärimisõigust omavate isikute andmed tuleb notarile teatada ning pärija, kes soovib oma andmete kandmist pärimistunnistusele, peab endast teatama notarile enne pärimistunnistuse väljastamise kavandatavat tähtpäeva. Pärima õigustatud isikud, kes soovivad Vello Sillam'i pärandist loobuda, peavad hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates hetkest, kui nad said teada või pidid teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest, esitama notarile sellekohase notariaalselt tõestatud avalduse. Ülaltoodud kuupäeval väljastatakse pärijate kohta, kelle andmed on notarile teada, kelle pärimisõigus ja selle ulatus on tõendatud ja kes ei ole pärandist loobunud, pärimistunnistus. Tallinna notar Liivi Laos'e büroo kontaktandmed: aadress Tallinnas Maakri 19/21, tel 610 8458, e-posti aadress: notar@tlnotar.com.