AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal
Otsingu tulemused  
Periood () - ()  
Leitud kirjeid kokku: 3
Kuvan: 1-1000


 09.04.2014TäitekutsedPrindi

Viljandi kohtutäitur Rita Lohu, kelle büroo asub Kauba 7-1 Viljandi (tel 433 3415, e-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee), edastab täitmisteated alljärgnevatele isikutele:

Võlgniku nimi - Isikukood/registrikood - Sissenõudja - Võla suurus

1. Eigo Grüner - 38612166015 - Starman AS - 700.61 eurot
2. Kaido Jüris - 38202166010 - Intrum Justitia Debt Finance AG - 425.75 eurot
3. Margus Kruuda - 37302206512 - Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet - 65.76 eurot
4. Mait Malken - 37212236019 - AF Võlamenetlus OÜ - 494.97 eurot
5. Ants-Arnold Murs - 35405235217 - AF Võlamenetlus OÜ - 734.37 eurot
6. Rein Raudsepp - 36105276532 - Creditreform Eesti OÜ - 582.95 eurot
7. Priidik Tamm - 39004242761 - Starman AS - 283.99 eurot
8. Harri Toomiste - 35707236018 - Starman AS - 356.17 eurot

TMS § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest.
Teen ettepaneku täitmisdokumendi vabatahtlikuks täitmiseks ja vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Kui nõue koos kohtutäituri tasuga tasutakse vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, nõuab kohtutäitur täitemenetluse läbiviimise eest tasu pooles kohtutäituri seaduse sätestatud korras.
Täitur selgitab, et täitedokumendi vabatahtlikult täitmata jätmisel võib võlgniku suhtes teha täitetoiminguid.
Võlgnikul on õigus ilmuda kohtutäituri vastuvõtule T, N 09.00-14.00 vajaliku teabe saamiseks täitemenetluse kohta.
Võlgnikul on õigus esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras ja hagi esitamise tähtaeg on 30 päeva pärast täitmisteate kättetoimetamist.
 
 11.03.2014TäitekutsedPrindi

Tartu kohtutäitur Oksana Kut¨mei, kelle büroo, asub Jakobi 23, Tartu (tel 782 8110, e-post: info@tartutaitur.ee), edastab täitmisteated ja informeerib varale seatud käsutamisekeelust alljärgnevaid isikuid:

Võlgniku nimi - IK/rg-kood - Sissenõudja - Võla suurus - KT põhitasu - algatamistasu.

KRUUDA MARGUS - 37302206512 - TALLINNA MUNITSIPAALPOLITSEI AMET - 20,00 ¤ - 18,60 ¤ - 19,16 ¤
TOOMEOJA TANEL - 37908182738 - SWEDBANK LIISING AS - 15027,57 ¤ - 1668,06 ¤ - 19,16 ¤
TOOMPALU LIILIA - 45705036515 - AS SEB PANK - 239,34 ¤ - 82,60 ¤ - 19,16 ¤


Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituriseaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 38 lg-le 3, kui täitedokumendi kohaselt on võlgnikeks solidaarvõlgnikud, vastutavad nad täitekulude tasumise eest solidaarselt. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Kui olete täitedokumendist tuleneva nõude tasunud enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis palun esitage kohtutäiturile tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.
Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks palume võlgnikul ühendust võtta kohtutäituribürooga tel teel (nr 782 8110) või e-posti teel info@tartutaitur.ee. Palun teavitage esimesel võimalusel kohtutäiturit Teie ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku §-s 131.
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib esitada kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib 10 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.
Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib kohustatud isik esitada kaebuse kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule ühe kuu jooksul kohtutäituri otsuse esitamisest arvates.
Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole nr 10010236765018 AS-s SEB Pank. Maksekorralduse selgitusse palun märkida täiteasja number ja võlgniku nimi.
 
 02.03.2012TäitekutsedPrindi

Avalikult kättetoimetatav täitmisteade (TMS § 10 lg 2, § 24 lg 5 ja Kohtutäiturimäärustik § 10 lg 3 alustel).
Tartu kohtutäitur Sirje Tael, kelle büroo, asub Jaama 76, Tartu (tel 740 1551, e-post: taitur@stael.ee), edastab täitmisteated ja informeerib varale seatavast käsutamisekeelust pärast vabatahtliku täitmise tähtaja möödumist alljärgnevaid isikuid:

Number – Kuupäev – Võlgnevus – Täituri põhitasu – alustamise tasu – Nõudja – Võlgniku regnr – Võlgniku nimi

193/2012/344 – 16.02.2012 – 20.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 38307300309 – Jervson Roland
193/2012/329 – 15.02.2012 – 32.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 36503192750 – Arvi Mati
193/2012/228 – 01.02.2012 – 24,00 – 18,60 – 19,16 – Tartu Linnavalitsus – 38612056013 – Kristo Treier
193/2012/222 – 01.02.2012 – 32.00 – 18.60 – 19,16 – Tartu Linnavalitsus – 39007232725 – Omelin Aleksei
193/2012/219 – 01.02.2012 – 16,00 – 18,60 – 19,16 – Tartu Linnavalitsus – 38511232723 – Mihkel Safonov
193/2012/206 – 13.01.2012 – 20.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 38305242729 – Lepp Väino
193/2012/188 – 13.01.2012 – 620.00 – 168.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 49306073514 – Tamm Keidi
193/2012/179 – 13.01.2012 – 32.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 49604252710 – Bla¸enina Diana
193/2012/175 – 13.01.2012 – 56.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 49707142748 – Seleznjova Rauliina
193/2012/172 – 13.01.2012 – 56.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 49707082781 – Gerassimova Alina
193/2012/170 – 13.01.2012 – 48.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 38102252726 – Enok Jaago
193/2012/164 – 13.01.2012 – 40.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 38802092720 – Kello Andre
193/2012/152 – 13.01.2012 – 200.00 – 66.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 39202192786 – Strunkov Kirill
193/2012/131 – 13.01.2012 – 56.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 49311142218 – Toomsalu Pille
193/2012/121 – 13.01.2012 – 32.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 39506126013 – Pesor Marthin
193/2012/114 – 13.01.2012 – 38.35 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 49201152765 – Rogat¨ Diana
193/2012/104 – 13.01.2012 – 100.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 36006262713 – Popov Mihhail
193/2012/97 – 12.01.2012 – 40.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 39504202715 – Solovjov Edgar
193/2012/91 – 12.01.2012 – 32.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 48809072763 – Uibo Marilin
193/2012/59 – 09.01.2012 – 40.00 – 30.60 – 19,16 – Tallinna Linnavalitsus Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet – 37302206512 – Kruuda Margus
193/2012/36 – 04.01.2012 – 20.00 – 18.60 – 19,16 – Tartu Linnavalitsus – 37406112752 – Timofejev Aleksandr
193/2012/32 – 04.01.2012 – 32.00 – 18.60 – 19,16 – Tartu Linnavalitsus – 39212112734 – Steinberg Steven
193/2012/3 – 03.01.2012 – 20.00 – 18.60 – 19,16 – Tartu Linnavalitsus – 38412282716 – Rakomin Jegor
193/2011/869 – 01.11.2011 – 12.00 – 18.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 37511286548 – Visnapuu Einar
193/2011/766 – 28.10.2011 – 40.00 – 30.60 – 19,16 – Lõuna Prefektuur – 37511286548 – Visnapuu Einar

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on 10 päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates. Täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 kohaselt loetakse täitmisteade kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisest. Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik täitemenetluse seadustikus lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu kohtutäituri seaduses sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik. Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 38 lg-le 3, kui täitedokumendi kohaselt on võlgnikeks solidaarvõlgnikud, vastutavad nad täitekulude tasumise eest solidaarselt. Kui täitedokument täidetakse enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda menetluse põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Kui olete täitedokumendist tuleneva nõude tasunud enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis palun esitage kohtutäiturile tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.
Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks palume võlgnikul ühendust võtta kohtutäituribürooga tel teel ETR 8.00 kuni 12.00 ja KN 14.00 kuni 18.00 (nr 740 1551) või e-posti teel taitur@stael.ee. Palun teavitage esimesel võimalusel kohtutäiturit Teie ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on toodud täitemenetluse seadustiku §-s 131.
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib esitada kohtutäiturile kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib 10 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.
Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda. Kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib kohustatud isik esitada kaebuse kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule ühe kuu jooksul kohtutäituri otsuse esitamisest arvates.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tuleb tasuda kohtutäitur Sirje Tael ametialasele arvelduskontole nr 221053013438 AS-s Swedbank. Maksekorralduse selgitusse palun märkida võlgniku nimi.